MENU CLOSE

showsearch
Champagne komt uit de Champagnestreek
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • linkedin
  • rss

Het Comité Champagne

Wie zijn wij?

>

Geschiedenis van de Champagnebedrijfssector - chronologie

De Champagnewijnstreek organisatie is niet van de ne dag op de andere ontstaan maar is het eindresultaat van langdurige onderhandelingen tussen wijnbouwers en Champagnehuizen.

Naar aanleiding van lastige situaties of gemeenschappelijke problemen waarvoor een oplossing moest worden gevonden, zijn er tussen de partijen geleidelijk aan banden ontstaan die in de loop der jaren steeds stabieler zijn geworden.

1845-1940 : eerste aanzet van de interprofessionele organisatie

1845 Op verzoek van een groep Champagnehuizen, verbiedt het Franse Hof van Cassatie het gebruik van denaam « Champagne » voor een mousserende wijn.

1882 Oprichting van het “Syndicat ducommerce des vins de Champagne”(Handelssyndicaat van Champagnewijnen) (dat later denaam“Union des maisons deChampagne” (Unie van Champagnehuizen) heeft aangenomen).

1890 Eerste ontmoetingen tussen wijnbouwers en Champagnehuizen omtepraten over de prijs van de druiven. Inmeerdere gemeentes worden ookwijnsyndicaten opgericht.

1898 Oprichting van de“Association viticole champenoise” (Wijnvereniging van deChampagnestreek)

1904 Oprichting van de“Fédération dessyndicats viticoles dela Champagne”» (Federatie van wijnsyndicaten van deChampagnestreek) (die later het“Syndicat général des vignerons dela Champagne”(Algemeen syndicaat van deChampagenwijnbouwers) is geworden). 

1908 Administratieve afbakening van dewijngaarden. 

1911 Eerste interprofessionele vergadering omeen maatstaf te bepalen voor de cru’s enomte praten over de prijs van dedruiven.

1919 Gerechtelijke afbakening van dewijngaarden. 

1922 Oprichting van het “Comité depropagande des vins de Champagne”(propagandacomité der Champagnewijnen) 

1927 Wettelijke afbakening van dewijngaarden 

1931 Oprichting van de“Commission depropagande etde défense du vin deChampagne” (commissie voor de propaganda ende verdediging van deChampagnewijnen).

1935 De prijs van de druiven wordt vastgelegd ende eerste regels voor het organiseren van de markt worden ingevoerd. De productievoorwaarden van deChampagnebenaming worden gedefinieerd. Oprichting van de“Commission spéciale delaChampagne” (Speciale commissie van deChampagenstreek).

1936 Een verordening wordt gegeven waarin de gecontroleerde oorsprongsbenaming Champagne wordt bekrachtigd.  

1938 Voorhet eerst wordt een deel van de oogst geblokkeerd. 

1940 Oprichting van het “Bureau national de répartition des vins de Champagne”(Nationaal Bestuur van verdeling van de Champagnewijnen).

1941 –1950: oorlog en herleving

1941 Oprichting van het “Comité interprofessionnel du vin de Champagne”(Interprofessioneel Champagnewijncomité) met Maurice Doyard en Robert-Jean als voorzitters van het CIVC.

1942Invoering van het principe van verdeling van de beschikbare oogst tussen dekopers.

1944René Chayoux wordt medevoorzitter (hij vertegenwoordigt deChampagnehuizen) van het CIVC.

1945Albert Dagonet wordt medevoorzitter (hij vertegenwoordigt dewijnbouwers) van het CIVC. Het CIVC subsidieert de persen ende kuiperijen van decoöperatieve verenigingen. 1500 wijnbouwers verzenden 140000 flessen.

1946 Henri Macquart wordt medevoorzitter (hij vertegenwoordigt dewijnbouwers) van het CIVC. Het oorsprongscertificaat wordt ingevoerd voor deexport vanChampagnewijnen. Oprichting van de“Commission technique viticole etœnologique” (wijnbouw- en wijn technische Commissie) (nu“Commission technique etenvironnement” (Technische enMilieucommissie)). 9 coöperatieve verenigingen verzenden 300 000 Champagneflessen.

1947 Oprichting van de“Commission depropagande et d’information” (propaganda eninformatiecommissie) (nu“Commission communication et appellation Champagne”(Communicatie en Champagnebenaming Commissie)).

1949 Eerste interprofessionele Champagnereclamecampagne in Frankrijk. Er worden premies uitbetaald voor nieuwe aanplantingen.

1950 De verzendingen lopen optot 32miljoen flessen. 10.500 hectare wijngaard wordt geëxploiteerd, 98 Champagnehuizen verzenden 30 miljoen flessen.

1951-1960: bouw van de funderingen

1951 Officiële opening van het kantoor van het Interprofessionele Champagnewijncomité.

1952 Regelgeving voor de millesimewijnen

1953 Opening van de toeristische route "La Route du Champagne". Wijnbouwers en Champagnehuizen kunnen voortaan lessen in vinologie volgen.

1954 Oprichting van een Champagnekantoor in de Verenigde Staten van Amerika.

1955 Interprofessionele communicatiecampagne in Frankrijk "Il n’est Champagne que de la Champagne" (Echte champagne komt uit de Champagnestreek).

1956 Christian Heidsieck wordt medevoorzitter van het CIVC (hij vertegenwoordigt de Champagnehuizen). De Champagnestreek neemt voor het eerst deel aan het Internationale Filmfestival van Cannes.

1957 Een bijkantoor techniek en milieu wordt geopend in Côte des Bar.

1958 Opening van het Champagnepaviljoen op de Universele Tentoonstelling van Brussel.

1959 Eerste interprofessioneel contract voor de marktorganisatie. De prijs van de druiven wordt geïndexeerd (28%) op basis van de gemiddelde verkoopprijs van Champagne door de Champagnehuizen.

1960 Henri Geoffroy wordt medevoorzitter van het CIVC (hij vertegenwoordigt de wijnbouwers). Oprichting van de “Commission d’équipement du vignoble”(Uitrustingscommissie van de Wijngaard). Een Champagnekantoor wordt geopend in Duitsland, België en Groot-Brittannië. Het Hof van Beroep van Londen verbiedt het gebruik van de naam “Champagne” om een Spaanse mousserende wijn te omschrijven.

1961 –1970: aanplantingen en economische groei

1961 50 miljoen flessen Champagne worden verzonden. In Plumecoq wordt eenexperimentele wijngaard aangelegd.

1962 1500 journalisten, keldermeesters, hotelschoolstudenten en overige bezoekers bezoeken het CIVC. 110coöperatieve verenigingen verenigen 6700 wijnbouwers die een oogst aangeven met een oppervlakte van 4300 hectare.

1963 132 onderhandelaars-verwerkers verzenden 49 miljoen flessen Champagne.

1964 Invoering van programma op basis van klonale selectie. De coöperatieve verenigingen verzorgen het persen van 36%van de oogst.

1965 550000 mensen bezoekendeChampagnekelders in Reims en Epernay. Interprofessionele reclamecampagne via deFranse televisie.

1966 Invoering van een programma voor nieuwe aanplantingen: 3600 hectare in een tijdspanne van 5 jaar.

1967 François d’Aulan wordt medevoorzitter van het CIVC (hij vertegenwoordigt de Champagnehuizen). Tweede interprofessionele contract voor demarktorganisatie.

1968 Opening van een Champagnekantoor in Zwitserland.

1969 Opening van een Champagnekantoor inQuébec (Canada)

1970 100 miljoen Champagneflessen worden verzonden. Het CIVC ondersteunt de“Ordre des coteaux de Champagne” (Order van de Champagneheuvels).

1971 –1980: Marktorganisatie en internationale uitstraling

1971 Opening van een Champagnekantoor in Australië enNederland. Invoering van een programmavoor nieuwe aanplantingen: 4300 hectare ineen tijdspanne van 5 jaar.

1972 De export vertegenwoordigt 32,5 % van de Champagneverzendingen. Demillesimewijnen vertegenwoordigen 16% van de Champagne-exportwijnen.2850wijnbouwers verzenden 32 miljoen Champagneflessen. 52 mensen werken opde verschillende afdelingen van het CIVC.

1973 Het CIVC subsidieert wijnpaden enbesproeiingsinstallaties.

1974 Jean-Michel Ducellier wordt medevoorzitter van het CIVC (hij vertegenwoordigt de Champagnehuizen). Oprichting van de prijs "Champagne Award" in Australië. Overige manifestaties enevenementen voor het promoten van Champagnewijn worden geleidelijk aaningevoerd doorde Champagnekantoren wereldwijd.

1975 Derde interprofessionele contract voor de marktorganisatie. Men stopt met hetaanplanten van nieuwe wijngaarden. Interprofessionele reclamecampagneinFrankrijk "Le Champagne, rien nepeutleremplacer" (niets kan Champagne vervangen).

1976 Opening van een Champagnekantoor in Italië. 24 coöperatieve verenigingen verzenden 9 miljoen Champagneflessen.

1978 Marc Brugnon wordt medevoorzitter van het CIVC (hij vertegenwoordigt dewijnbouwers). Vierde interprofessionele contract voor de marktorganisatie.

1979 De coöperatieve vereniging telt 62%wijnbouwers die een oogst aangeven met 48% van hun oppervlakte.

1980 Invoering van een programma voor nieuwe aanplantingen: 5000 hectare in eentijdspanne van 10 jaar.

1981 –1990: Consolidatie en versterking van de interprofessionele activiteiten

1981 Opening van een Champagnekantoor in Venezuela. Bouw van eenpand voor de laboratoria endeexperimentele kuiperij van het CIVC (rechtervleugel).

1982 Opening van een Champagnekantoor in Ontario (Canada). 70mensen werken opde verschillende afdelingen van het CIVC.

1984 Vijfde interprofessionele contract voor de marktorganisatie. DeArrondissementsrechtbank van Parijs verbiedt het gebruik van de naam "Champagne" voor een sigaret.

1985 4600 wijnbouwers verzenden 49,4 miljoen Champagneflessen en36 coöperatieve verenigingen verzenden 12,2 miljoen Champagneflessen. Champagne vertegenwoordigt 12,4% van de productie van mousserende wijnen ter wereld (25% in1975en 33% in 1960).

1986 200 miljoen Champagneflessen worden verzonden.

1987 Opening van een Champagnekantoor in Spanje. Het Federale Hof van Duitsland verbiedt de reclame "LeChampagne deseaux minérales” (DeChampagne onderde mineraalwaters). Een kwaliteitshandvest wordt opgesteld voor deverbouwing van de wijngaard ende bereiding van Champagne. Bouw van eenpand voor meerdere afdelingen van het CIVC (linkervleugel).

1988 Sponsoring voor de renovatie van het klokkenspel van de astronomische klok van de kathedraal van Reims.

1989 27100 hectaren wijngaard isinproductie. In China wordthet gebruik van denaam "Champagne" verboden ommousserende wijnen aante duiden. Deexport vertegenwoordigt 37% van deChampagneverzendingen. 116 wijnbouwers zijn onderhandelaars – verwerkers geworden sinds 1975.

1990 De interprofessionele contracten worden vervangen door privécontracten inhetkader van een nieuwe marktorganisatie. Een indicatieve prijs komt inde plaats van deverplichte prijs en men ziet af van het principe van verdeling van de beschikbare oogst. Opstart van een zoneringsprogramma van deterroirs inde Champagnestreek. Het Hof van Beroep van Nieuw-Zeeland verbiedt hetgebruik van de naam "Champagne" omeenAustralische mousserende wijn aanteduiden.

1991-2000: nieuwe sprong ter verbetering van de kwaliteit

1991 Een actieprogramma wordt opgestart voor een milieuvriendelijke wijnbouw. 265 onderhandelaars – verwerkers verzenden 140,8 miljoen Champagneflessen

1992 1992 De persopbrengst wordt vastgesteld op160 kilo druiven voor 102 liter most. InEssoyes wordt een experimentele wijngaard aangelegd.

1993 Een bestek wordt ingevoerd waaraan de perscentra moeten voldoen omeen vergunning te krijgen. Het Hof van Beroep van Parijs verbiedt het gebruik van denaam "Champagne" voor een parfum enhetHof van Beroep van Londen verbiedt hetgebruik van de naam "Champagne" voor eenbruisende vruchtensap.

1994 Yves Bénard (vertegenwoordiger van de Champagnehuizen) en Philippe Feneuil (vertegenwoordiger van dewijnbouwers) worden medevoorzitters van hetCIVC. Aanvang van decommunicatiecampagne met betrekking tot de verscheidenheid van Champagnewijnen (lichaam, hart, geest, ziel). De vermelding van de term “méthode champenoise” wordt verboden door de Europese Unie ommousserende wijnen aante duiden. DeEuropese Unie erkent het bestaan van deinterprofessionele organisaties. Men stopt men het aanleggen van nieuwe wijngaarden (tot 1998).

1995 Het Ministerie van Economie, Financiën en Budget verzoekt het CIVC omhet beheer van hetgedigitaliseerde wijnbestand op zich te nemen. Het CIVC voert een vereenvoudigde methode inomlidte worden van Adelphe voor het recyclen van flessen en verpakkingsmateriaal.

1996 30700 hectaren wijngaard isinproductie.

1997 Opening van een Champagnekantoor in Japan. Het CIVC verbiedt het strooien van stadscompost en -mest inde wijngaard. Verbetering van demethode voor het aanleggen van een voorraad met eendeel van de oogst. Deminimale verouderingsduur van de wijnen inflessen wordt opgevoerd van 12naar15maanden (waarvan op zijn minst 12 maanden voor de dégorgement).

1998 Oprichting van de“Commission suivi aval dela qualité” (Commissie stroomafwaartse kwaliteitscontrole). 12 600 Champagnemerken (waarvan er 3000toebehoren aan kopers) zijn doorhet CIVC ingeschreven.

1999 327 miljoen Champagneflessen worden verzonden (dit aantal daalt echter tot 253miljoen flessen in 2000). De Europese Unie geeft toestemming voor het aanleggen van een voorraad met een deel van de oogst. Bouw van het Technisch Champagne Instituut.

2000 Oprichting van het economische observatorium ende milieuafdeling. Dewebsite www.champagne.fr gaat de lucht in.

2000 – 2011: duurzame ontwikkeling en bescherming van de Champagnebenaming

2001Lancering van de duurzame wijnbouw. Het CICV subsidieert debouw van opslagzones voor de aignes en collectieve installaties ter verbetering van het milieu.

2002Aanvang van een meerjarig actieprogramma voor de erkenning van deChampagnebenaming inde Verenigde Staten van Amerika.

2003De herzieningsprocedure met betrekking tot de afbakening indeChampagnestreek gaat van start. Dekoolstofbalans van de Champagnesector wordt opgemaakt. De extranetsite www.champagne.fr/professionnels gaat van start.

2004 Patrick Le Brun wordt medevoorzitter van de CIVC (vertegenwoordiger van de wijnbouwers). Het Franse Hof van Cassatie verbiedt het merk "Royal bain de Champagne". Oprichting van de afdeling bescherming van deChampagnebenaming.

2005De Europese wedstrijd "Champagneambassadeurs" gaat van start. Invoering van een interprofessioneel actieplan voor de kwaliteit van het water. 87%van de export van Champagnewijnen wordt verricht door de Champagnehuizen. Demillesimewijnen vertegenwoordigen 6,4% van de Champagnewijnexport.

2006 Opening van een Champagnekantoor in China. Namaakchampagne wordt in beslag genomen en vernietigd in meerdere landen van de Europese Unie. De verzendingen van Champagne worden verzorgd door270onderhandelaars – verwerkers (217,7 miljoen flessen)4801 wijnbouwers (74,6 miljoen flessen) en 43 coöperatieve verenigingen (29,4 miljoen flessen).De export vertegenwoordigt 43,7% van de verzendingen in termen van volume en 50,9% ophetgebied van de waarde.

2007 Ghislain de Montgolfier wordt medevooriztter van het CIVC (vertegenwoordiger van deChampagnehuizen). Invoering van eennieuwe regel met betrekking tot hetaanleggen van voorraden met een deel van de oogst. De kandidaatstelling "Paysages duChampagne" (landschappen indeChampagnestreek) wordt ingediend bij deUnesco met hetoogopde toevoeging aan deWereldcultuurgoedlijst van de mensheid. Meerjarige programma’s worden vastgesteld omde uitstoot van broeikasgassen teverminderen.

2008 De Europese Unie geeft meer bevoegdheden aan de interprofessionele organisaties. 20 455 natuurlijke ofrechtspersonen dienen een oogstverklaring in. 126 mensen werken opde verschillende afdelingen van het CIVC.

2009 Opening van een Champagnekantoor in India. Oprichting van de “Commission économie et marchés”(commissie voor economie en markten). Een aanzienlijk illegale handen innamaakchampagne wordt ontmanteld in Italië. De samenwerking telt 68% van deoogstaangevers met 43% van hunoppervlakte. Het CIVC neemt deelaan het Unesco programma “wijncultuur en– tradities”

2010 Pascal Férat wordt medevoorzitter van het CIVC (vertegenwoordiger van dewijnbouwers). Het bestek van deChampagnebenaming wordt officieel vastgelegd ineen verordening. Introductie van de lichtere fles enhetAnaxogoreprogramma. Opening van eenChampagnekantoor in Rusland. DeRechtbank van Den Haag verbiedt hetgebruik van de naam “Champagne” voor eenshampoo. De Zwitserse koekjesfabrikant "Recettes de Champagne" verklaart dat hij deze benaming niet meer zal gebruiken. India en meerdere andere landen erkennen enbeschermen de Champagnebenaming.

sinds 2011

2011 De herzieningsprocedure voor de perceelsgewijze verdeling van de Champagnestreek wordt opgestart. De regel met betrekking tot het aanleggen van een voorraad met een deel van de oogst wordt verbeterd en geconsolideerd. Opening van een Champagnekantoor in Brazilië. 33344 hectare wijngaard is in productie. Het oorsprongscertificaat en de oogstaangifte geschieden voortaan immaterieel. Sponsoring voor het restaureren van de Grote Roos van de kathedraal van Reims. Communicatie met betrekking tot de sociale netwerken.

2012 De activiteiten van het Champagnekantoor in Duitsland worden uitgebreid naar Oostenrijk en oprichting van een Champagnekantoor in de Benelux. Een strategisch onderzoek wordt ingesteld naar de toekomst van de Champagnestreek. Het Comité Champagne geeft een nieuwe gids uit “Construction durable en Champagne”(Duurzame bouw in de Champagnestreek).

2013 Jean-Marie Barillere wordt medevooriztter van het Comité Champagne (vertegenwoordiger van deChampagnehuizen). Eerste tentoonstelling gewijd aanChampagne inhet Museum van Beeldende Kunsten van Reims. In de Franse tv-film "Le sang dela Vigne" (het bloed van dewijngaard) iseen aflevering gewijd aanChampagne.

2014 Introductie van de certificering “Duurzame wijnbouw”. Nieuw juridisch kader voor de verkoopcontracten van druiven enmost vanaf de oogst van 2014 tot aandeoogst van 2018. Introductie van de webserie "Terre de Champagne" (grond indeChampagnestreek).

2015 Vincent Perrin wordt benoemd bij dedirectie van het Comité Champagne. De“Coteaux, Maisons et Caves de Champagne”(Heuvels, Huizen en Kelders van deChampagnestreek) worden toegevoegd aande Unesco wereldcultuurgoedlijst. Het Comité introduceert zijn eerste e-learningprogramma Champagne Campus, de film 360°Champagne komt uit enhet koolstofplan wordt herzien

2016Maxime Toubart (vertegenwoordiger van de wijnbouwers) wordt medevoorzitter van het Comité Champagne. Een nieuw Europees systeem met betrekking tot hetplantrecht wordt ingevoerd. De omzet bereikt een recordwaarde wat betreft deChampagneverzendingen. De streek Champagne-Ardenne wordt uitgebreid enkrijgt de naam "Grand Est". Introductie van het“variëteitencreatie programma”.

Welkom op de officiële website van de Champagne

Om onze website te bezoeken dient u de wettelijke leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te hebben bereikt die geldt in uw verblijfplaats. Indien wetgeving op dit punt ontbreekt, dient u minimaal 21 jaar te zijn.

Hebt u de wettelijk vereiste leeftijd?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.